ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletธนาคารหมู่บ้านสะแกราย
dot

dot
dot
dot
bulletมูลนิธิชัยพัฒนา
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์...ศูนย์เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริแห่งประเทศไทย

 

 ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

ในหลวงทรงพระราชทานแก่ข้าราชการ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปว่า
“แนวทางแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินเกษตรกร   ควรจัดให้มีกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน โดยวิธีออมทรัพย์ร่วมกัน เพื่อสาธิตการบริหารจัดการเงินและการบัญชีแก่ชาวบ้าน ส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าสาธิตหมู่บ้าน เพื่อฝึกด้านการจัดการตลาด ควรริเริ่มทำธุรกิจชุมชนในหมู่บ้านให้เข้มแข็ง และ แพร่หลาย เพื่อพัฒนาสู่   ระบบหมู่บ้านสหกรณ์ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต”
  ขอน้อมนำแนวพระราชทานฯ ใส่เกล้าฯ สู่การปฏิบัติ 5 ขั้น    
 
ขั้น ที่ 1     จัดตั้ง “ธนาคารหมู่บ้าน”
ขั้น ที่ 2     สาธิตบริหารการเงิน-การบัญชี
ขั้น ที่ 3     จัดตั้ง “ร้านค้าสาธิตหมู่บ้าน”
ขั้น ที่ 4     ส่งเสริมเศรษฐกิจหมู่บ้านให้เข้มแข็ง
ขั้น ที่ 5     เพื่อพัฒนาสู่ “ระบบหมู่บ้านสหกรณ์”ทั่วราชอาณาจักร
 
โดย
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์   สมประสงค์
นายกสมาคมนักพัฒนาหมู่บ้านแห่งประเทศไทย
ประธานศูนย์เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริแห่งประเทศไทย
อดีตที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย ฝ่ายเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
อดีตที่ปรึกษา กรมส่งเสริมการเกษตรด้านธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ
อดีตที่ปรึกษา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านสหกรณ์
คณะทำงานคณะที่ปรึกษาผู้ทรง วุฒินายกรัฐมนตรี
คณะทำงานสำนักงานธนาคารสมอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ สภาพัฒน์
คณะทำงานสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะทำงานกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 
 
 
   
        ***   จากหนึ่งรวมเป็นล้านดวงใจ ร่วมใจเดินตามคำสอนพ่อ  ***

 


เอกสารการนำเสนอข่าว โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (2012-08-03)

 เอกสารการนำเสนอข่าว โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3


More...

เยี่ยมชมโครงการธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ บ้านสะแกราย (2010-05-17)

เยี่ยมชมดูงาน ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ บ้านสะแกราย  จากโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชมชนตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง ของ อบต.งิน อำเภอปง จังหวัดพะเยา


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริแห่งประเทศไทย.